Hindamisjuhend

Orissaare Muusikakooli hindamisjuhend

1.-3.klass         hindamine on kujundav. Kasutame lühendeid, mille juurde lisab õpetaja ka oma kommentaari hinnangu kohta.

S          Suurepärane

VH      Väga hea

H         Hea

HV      Harjuta veel

OO      Oskus omandamisel

TT       Tegemata töö

4.-7.klass         Hindamine on erialas ja      noodiõpetuses 5 palli süsteemis k.a miinused(-) ja plussid(+). Muusikaloos, lisainstrumendis ja orkestris/ansamblis hinnatakse arvestatud (A) ja mittearvestatud (MA).

2x aastas – detsembris ja juunis panevad õpetajad välja poolaasta kokkuvõtte.

Õppeaasta lõpus antakse õpilasele tunnistus kus on välja toodud 1.-3.klassini kujundav kokkuvõte ja 4.-7. klassini hindeline kokkuvõte.

Kokkuvõtvad hinded antakse välja järgnevalt:

Noodiõpetus

Klass 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Tunnihinne 2x aastas  kujundav hindamine2x aastas – hindeline
Arvestus    protsendiline,   
Eksam       A ja B tase – protsendiline

Eriala 

Klass1.2.3.4.5.6.7.
Tunnihinne2x aastas kujundav hindamine2x aastas hindeline   
Heliredelid 2x aastas arvestuslik (tehniline arvestus A/MA) v.a 7.klass
Esinemine2x AR/MA2x A/MA (v.a 7.klass)
Arvestus

1x aastas kevadel

Kujundav hindamine

1x aastas kevadel hindeline v.a 4. ja 7.klassil

4.klassil – üleminekuarvestus

7.klassil – eksam

Muusikalugu 

Klass3. 4.  5. 6. 7. 
Tunnihinne*1x aastas A/MA

*muusikaloo aine läbimisel on kohustuslik külastada 2x aastas kontserti, mida hindab õpetaja vastavalt AR/MA.

Lisapill**

Klass3. 4. 5. 6. 7. 
Tunnihinne 1x aastas A/MA
Arvestus 1x aastas A/MA

**lisapilli on võimalik õppida avalduse alusel, mis esitatakse peale teist õppeaastat, kuid mitte hiljem kui käimas oleva õppeaasta 15.septembriks. Lisapilli saab võimaldada vastavalt kooli võimalustele. Lisapilli on võimalik valida ka hiljem kui peale teist õppeaastat.

 

Orkester/ansambel: 

Klass3. 4.  5. 6. 7. 
Koosmusitseerimine* 1x aastas A/MA

*kohustuslikud esinemised

  • Kokkuvõtvate hinnete/hinnangute panekul ei pea õpetaja arvestama keskmist tunnihinnet, vaid võtab arvesse ka tunnis saadavate hinnete kaalu.
  • Kui õpilasel on sooritus vastavalt tema individuaalsele arengule keskmisest nõrgem, võib õpetaja hinnata seda mittearvestatud (MA). Sellisel juhul on võimalik hinne õpilasel parandada 10 koolipäeva jooksul.
  • Kui õpilane on pikalt koolitööst eemal, tuleb tal kokkuleppel aineõpetajaga leida sobivaim võimalus õppetöös järele jõudmiseks.
  • 1x aastas välja pandavad hinded/hinnangud toimuvad kevadel.
  • Iga õppeaasta jaanuaris toimub lapsevanema/lapse arenguvestlus, mida viib läbi erialaõpetaja. Aja, kestuse ja koha arenguvestluseks lepib kokku õpetaja. Arenguvestluse eesmärk on kaardistada õpilase arengut ning leida parim viis õpilase edasiseks toetamiseks kooli ja kodu poolt.
  • Õppenõukogu otsusega ja kooli võimalusi silmas pidades, on võimalik pakkuda avalduse alusel kooli lõpetanule lisa-aastat.
Scroll to Top